Hyresvillkor

PEWA Maskinuthyrning

§ 1 Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid uthyrning av maskiner med tillhörande redskap, utan förare.

§ 2 Hyresobjektet

2.1 Hyresobjektet är det/de som angivits i avtalet. Uthyraren ska på förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande och tillsyn/skötsel av hyresobjektet.

2.2 Innan hyresobjektet lämnas ut ska parterna gemensamt besiktiga detta. Eventuella anmärkningar ska noteras på hyresavtalet.

2.3 Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas vid Uthyrarens uppställningsplats eller enligt överenskommelse.

2.4 Hyresobjektet ska bortsett från normalt slitage återlämnas i samma skick och utförande. Om inte äger Uthyraren rätt att genomföra nödvändiga reparationer på Hyrestagarens bekostnad.

2.5 Hyresobjektet ska vid återlämnandet vara väl rengjort och fulltankat eller enligt överenskommelse. Om inte utgår en extra avgift enligt prislista.

§ 3 Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för

vilket det normalt är avsett, såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från Uthyraren, uthyras, flyttas till annan arbetsplats än som

Avtalats eller användas av annan än Hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet endast förs av förare med erforderlig kompetens/behörighet.

3.4 Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet är låst(och ej lastat) då det inte är under uppsikt.

3.5 Vid längre uthyrning ansvarar Hyrestagaren för att maskinen underhålls enligt schema.

§ 4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag som framgår av avtalet och som hyresobjektet görs tillgängligt för Hyrestagaren till och med den dag hyresobjektet återlämnats.

4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i högst åtta timmar per dag eller enligt överenskommelse. Vid överstigen användning utgår extra avgift enligt prislista.

§ 5. Ersättning

5.1 Hyra debiteras enligt avtalet och inkluderar moms om inte annat framgår.

5.2 Redskap som utgör tillbehör till hyresobjektet ingår i kostnaden om inte annat framgår.

5.3 Betalning för hyrestiden erläggs för privatkunder vid avhämtning.

5.4 Betalning för hyrestiden erläggs för kända kunder samt företagskunder mot faktura (14 dagar).

§ 6. Uthyrarens ansvar

6.1 Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet under avtalstiden fungerar enligt beskrivningen. Om så inte skulle vara fallet äger Hyrestagaren rätt till skälig nedsättning av hyran motsvarande felet.

6.2 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Uthyrarens vårdslöshet.

§ 7. Hyrestagarens ansvar

7.1 Hyrestagaren ansvarar för samtliga skador som inte utgör normal förslitning.

7.2 Hyrestagaren svarar för, oberoende av vållande, all skada som genom hyresobjektets brukande kan

förorsakas utöver vad som täcks av försäkringar.

7.3 Hyrestagaren får inte utan Uthyrarens godkännande, koppla och använda annan extrautrustning än den som levererats med hyresobjektet.

7.4 Hyrestagaren ansvarar själv för eventuell ansvarsförsäkring.

§ 8. Försäkring

8.1 Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet är försäkrat vid uthyrningen. Försäkringen omfattar trafik, stöld och brand(självrisk 10% av basbelopp) samt vagnskada och rättsskydd(självrisk 20% av basbelopp).

8.2 Hyrestagaren ansvarar för skada som genom hyresobjektet uppkommer för denne själv eller tredje part.

8.3 Om förlust eller skada på hyresobjektet inte omfattas av den försäkring som tagits av uthyraren, är Hyrestagaren betalningsansvarig för förlusten eller skadan som uppkommit.

8.4 Omfattas skadan eller förlusten av försäkringen är Hyrestagaren enbart betalningsansvarig för reparation upp till självriskbeloppet.

§ 9. Hävning av avtalet

8.1 Part har rätt att omedelbart häva avtalet om motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

8.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller liknande.

§ 10. Tvist

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas via skiljeförfarande.


Försäkring

Alla hyresobjekt är försäkrade med uthyrningstillägg vilket ingår i priset.

Försäkringen täcker ev. skador som uppstår på hyresobjektet i samband med användning, den täcker inte skador som uppstår på annan egendom eller part

Förutsatt att man uppfyllt försäkringsvillkoren så gäller följande självrisker vid ev. skada:

Minigrävare/kompaktlastare:
Trafik 10% av prisbasbelopp
Brand, stöld, glas 10% av prisbasbelopp
Vagnskada, rättsskydd 20% av prisbasbelopp

Övriga hyresobjekt:
Självrisk 1500kr

Aktuellt prisbasbelopp 2023 är 43500kr.